Faaliyetler

Faaliyetler

Ur-Ge Proje desteğinin kapsamını aşağıda belirtilen faaliyetler oluşturmaktadır:

  • Projenin ve projede yer alacak tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, firmalar arasında işbirliklerinin geliştirilmesi ve bilgi transferinin sağlanması amacı ile proje yöneticisinin istihdam edilmesi,
  • Sektörel dinamiklerin farklı ölçeklerde (küresel, ulusal ve bölgesel) incelendiği, firma analizlerinin yapılarak rekabet ve ihracata yönelik ihtiyaçların tespit edildiği ihtiyaç analizi faaliyeti,
  • Belirlenen ihtiyaçlar ışığında firmaların rekabet ve ihracat kapasitelerini geliştirici eğitim ve danışmanlık faaliyetleri,
  • İhtiyaç analizi ile belirlenen hedef pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri,
  • Proje faaliyetleri sonunda katılan firmalara bireysel danışmanlık faaliyeti.

Firmaların müşteri için daha fazla değer yaratacak ürünlerin en az maliyetle üretildiği, üretim süreçlerinin etkinleştirildiği ve diğer oyuncularla – tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, vb. – işbirliği yapıldığı yeni bir dönem başlamıştır. Böyle bir ortamda rekabet isteyen firmaların atması gereken ilk adım mevcut duruma ilişkin tespitler yapmak, güçlü ve zayıf yönlerini iyi anlamak, hedef belirlemek ve hedefe yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek olmaldır.

Küresel rekabet aynı anda tüm firmaları etkilemektedir. Bu etki rekabet karşısında tek başına direnmeye çalışan bir firma ile değer zinciri içinde birbirleriyle işbirliği yapan firmaları hiç şüphesiz aynı derecede etkilememektedir. Bu nedenle sektörün yapısını, tehlikeleri, fırsatları önceden görmek ve rekabetin getirdiği zor koşullara karşı nasıl bir strateji izleneceğini önceden bilmek gerekmektedir. Ur-Ge Projesi kapsamında ilk olarak İhtiyaç Analizi faaliyetinin yer almasının temelinde bu gereklilik yatmaktadır.

İhtiyaç analizi, başvuru dosyası kabul edilen bir Ur-Ge Projesinde başlatılacak olan ilk faaliyettir. Ur-Ge Projesi süresince gerçekleştirilecek diğer tüm faaliyetler ihtiyaç analizi sonuçları ışığında belirlenmektedir.

I. İhtiyaç analizi hizmet alımı için şartnamenin hazırlanması
II. İhtiyaç analizi için tekliflerin alınması
III. Hizmet sağlayıcının (danışmanlık firması/üniversite) seçilmesi
IV. İhtiyaç analizi başvurusunun yapılması
V. Bakanlık onayının alınması
VI. Hizmet sağlayıcı ile hizmet alım sözleşmesinin yapılması
VII. Firmalarla odak grup toplantısı yapılması
VIII. İhtiyaç analizinin yapılması
IX. İhtiyaç analizi sonuç toplantısının yapılması
X. Analiz ve ödeme belgelerinin Bakanlık’a sunulması


Eğitim faaliyeti, ihtiyaç analizi sonucunda belirlenen alanlarda şirketlerin rekabet gücünü geliştirmek ve ihracata yönelik kapasitelerini artırmak amacıyla verilebilecek eğitimleri kapsamaktadır. Ur-Ge projesinde yer alan ilgili şirket personeline gerekli bilgi, beceri ve donanımı kazandırmak amacıyla eğitimci şirket veya üniversitelerden alınan teorik ve uygulamalı eğitim hizmetleridir. Eğitim faaliyeti ile firmalarda ve kümelerde aşağıda yer alan konularda gelişme sağlanması amaçlanmaktadır:

• İhracat kapasitesinin artması,
• Rekabet gücünü geliştirmeye yönelik alanlarda işbirliğinin artması,
• Firmalarda ve kümede inovasyon kültürünün geliştirilmesi,
• Kurumsallaşma sürecinin desteklenmesi,
• Markalaşma sürecinin desteklenmesi,
• Tedarik zinciri yönetimi bilincinin artırılması,
• Stratejik yönetim kültürünün geliştirilmesi.


Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, ihtiyaç analizinin Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerdir. İhtiyaç analizi sonuçları ışığında belirlenen eğitim faaliyetleri için süreç aşağıda yer almaktadır.

I. İhtiyaç analizinde belirlenen eğitim başlıklarından eğitime ve eğitiem katılacak firmalara karar verilmesi, firmaların belirlenmesi
II. Eğitim faaliyeti hizmet alımı ile ilgili şartname hazırlanması
III. Bu konuda eğitim veren kurum/kuruluşların araştırılması
IV. Tespit edilen kurum/kuruluşlardan şartname kapsamında teklif alınması
V. Eğitim verecek kurum/kuruluşun seçilmesi
VI. Bakanlık’a faaliyet başvurusu yapılması
VII. Hizmet sağlayıcı ile hizmet alım sözleşmesinin yapılması
VIII. Faaliyete hazırlık süreci
IX. Faaliyetin gerçekleştirilmesi
X. Ödeme belgelerinin Bakanlık’a sunulması

Danışmanlık faaliyeti ihtiyaç analizi ile tespit edilen alanlarda gerek şirketlerin, gerekse bu şirketlerin işbirliği içinde sektörel bir güç oluşturdukları kümenin kapasitesini, tanınırlığını ve rekabet gücünü geliştirmek amacıyla verilen hizmetleri kapsamaktadır. Danışmanlık faaliyeti teorik ve uygulamalı olarak Ur-Ge Projesi kapsamında yer alan ilgili şirket personeline gerekli bilgi, beceri ve donanımı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilebileceği gibi küme girişimlerini ve/veya firmaların yer aldığı kümeyi güçlendirmek amacı ile de verilebilir. Söz konusu hizmetler danışman şirket veya üniversitelerden alınabilmektedir.

Firmaların özellikle yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine ahzır hale gelmeleri ve bu faaliyetlerden önce gerekli donanımı edinmeleri için danışmanlık faaliyetlerinden yararlanmaları sürdürülebilir ihracat için büyük önem taşımaktadır.

Proje kapsamında yer alan şirketlerin yurt dışı pazarlama ve/veya alım heyeti faaliyetlerine katılabilmeleri için öncelikle projede düzenlenen ihtiyaç analizi ve eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılmaları gerekmektedir. Bu aşamalara katılmamış olan firmalar proje kapsamında olsalar dahi yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine katılamazlar.

I. İhtiyaç analizinde belirlenen alanlarda danışmanlık konusunun ve danışmanlık hizmetinden faydalanacak firmaların seçilmesi
II. Danışmanlık faaliyeti ile ilgili şartname hazırlanması
III. Bu konuda danışmanlık veren kurum/kuruluşların araştırılması
IV. Tespit edilen kurum/kuruluşlardan teklif alınması
V. Danışmanlık verecek kurum/kuruluşun seçilmesi
VI. Bakanlığa faaliyet başvurusu yapılması
VII. Hizmet sağlayıcı ile hizmet alım sözleşmesinin yapılması
VIII. Faaliyete hazırlık süreci
IX. Faaliyetin gerçekleştirilmesi
X. Ödeme belgelerinin bakanlığa sunulması

Ur-Ge Projesi kapsamında, projede yer alan firmaların dış pazarlar hakkında bilgi edinmeleri, potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları, uluslararası rekabet ve ihracat potansiyellerini artırmaları amacı ile İşbirliği Kuruluşu önderliğinde yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Yurtdışı pazarlama faaliyeti gerek firmaların, gerekse kümelerin uluslararasılaşması için kullanılabilecek en etkin araçlardan biridir. Uluslararasılaşma, proje katılımcısı firmalar için önemli Pazar bilgileri edinmenin yanı sıra ilgili alanlarda (inovasyon, ticaret, sektör bilgisi, teknoloji, vb.) işbirlikleri için potansiyel ortaklara (ilgili sektördeki kümeler, kurumlar ve fon kaynakları) ulaşmalarını sağlamaktadır. Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin başarı ile uygulanabilmesi ve hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesi için yurtdışı pazarlama faaliyetleri öncesinde ön heyet çalışması yapılması önerilmektedir.

Onaylanan yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde organizasyonun en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için faaliyet öncesinde çalışmalar yürütmek üzere İşbirliği Kuruluşu veya proje ortağı İşbirliği Kuruluşu çalışanı olan iki temsilci tarafından hedef pazara yönelik olarak düzenlenen heyettir.

I. İhtiyaç analizinde belirlenen hedef pazarlar arasında yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirilecek ülke/ülkelerin belirlenmesi
II. Pazarlama faaliyetine katılacak firmaların belirlenmesi
III. Bakanlık’a faaliyet başvurusunun yapılması
IV. Ön heyet yapılması
V. Uçak-Otel-Araç kiralama hizmetlerine ilişkin hazırlıkların yapılması
VI. Eşleştirme hizmeti alınacak şirketin tespit edilmesi
VII. Resmi görüşmelere ilişkin organizasyonun yapılması
VIII. Ziyaret edilecek mağaza/tesis/hal vb. yerlere ilişkin planlama yapılması
IX. Faaliyetin gerçekleştirilmesi
X. Ödeme belgelerinin Bakanlık’a sunulması

 

Alım heyeti faaliyeti ihracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtılması ve yurtdışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmalarını sağlamak amacı ile gerçekleştirilmektedir. Faaliyet kapsamında yurtdışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile basın mensupları davet edilerek Proje kapsamında yer alan şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmeleri, meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmeleri sağlanmaktadır.

Alım heyeti faaliyeti yeni ihracat bağlantılarının kurulması ve mevcut olanların geliştirilmesi için kullanılabilecek en önemli araçlardan birisidir. Alım heyeti faaliyeti ile proje katılımcısı firmalar yeni işbirliği olanaklarına, ürünlerini ithalatçı firmalara tanıtma ve yeni Pazar bilgilerine erişim fırsatını yakalarlar.

I. İhtiyaç analizinde belirlenen hedef pazarlar arasında alım heyeti faaliyeti gerçekleştirilecek ülke/ülkelerin belirlenmesi
II. Alım heyeti faaliyetine katılacak yerli firmaların belirlenmesi
III. Bakanlık’a faaliyet başvurusu yapılması
IV. Eşleştirme hizmeti alınacak şirketin tespit edilmesi/hizmet alım sözleşmesinin yapılması
V. Alım heyeti faaliyetine katılacak yabancı firmaların belirlenmesi
VI. Uçak-Otel-Araç kiralama hizmetlerine ilişkin hazırlıkların yapılması
VII. Resmi görüşmelere ilişkin organizasyonun yapılması
VIII. Ziyaret edilecek tesislere ilişkin planlama yapılması
IX. Görsel ve yazılı tanıtım yapılması
X. Faaliyetin gerçekleştirilmesi
XI. Ödeme belgelerinin Bakanlık’a sunulması